Skop soalan SP Kertas 1 dan 2

KERTAS 1 SPM

P01   Pengetahuan tentang terminologi

• Mentakrifkan tanah
• Mentakrifkan tekstur tanah.
• Mentakrifkan struktur tanah
• Mentakrifkan pH tanah
• Mentakrifkan unsur makro dan unsur mikro
• Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja  campuran
• Mentakrifkan gred baja
• Mentakrifkan parasit, saprofit, patogen dan vektor
• Menerangkan jenis hubungan hidup: hubungan mikoriza dan simbiosis
• Mentakrifkan pengawalatur pertumbuhan
• Mentakrifkan himpitan iklim
• Mentakrif foraj, foder, pastura dan konsentrat
• Menyatakan maksud rumput baik pilih
• Menyatakan pengertian catuan makanan seimbang
• Menerangkan konsep nisbah penukaran makanan
• Mentakrifkan pembiakan kacukan dan seturunan
• Menyatakan maksud pengawanan semulajadi dan permanian beradas.
• Menyatakan pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan
• Mentakrifkan belanjawan ladang
• Menyatakan pengertian mekanisasi
• Menyatakan pengertian bioteknologi
• Menyatakan pengertian pertanian persekitaran terkawal

P02 Pengetahuan tentang fakta

Pertanian di Malaysia
• Menyatakan kepentingan kepada negara
• Menghuraikan kepentingan kepada negara
• Memerihalkan taburan tanaman dan ternakan yang utama.
• Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan
ternakan yang utama
• Menghubungkaitkan faktor-faktor iklim,perkembangan
sejarah,ekonomi dan dasar kerajaan dengan taburan tanaman
dan ternakan.utama
• Menyatakan trend pertanian di Malaysia
• Menjelaskan trend pertanian di Malaysia
• Menyatakan Isu Pertanian Di Malaysia
• Menjelaskan Isu Pertanian Di Malaysia
• Menyatakan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam
pembangunan pertanian
• Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam
pembangunan pertanian

Tanaman – faktor iklim
• Menyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
tumbuhan
• Menjelaskan faktor yang menpengaruhi pertumbuhan dan hasil
tumbuhan
• Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhipertumbuhan dan
hasil tumbuhan

Tanaman – iklim – cahaya
• Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan
• Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum
• Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan
• Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan
• Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum
• Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan
Tanaman – iklim – suhu
• Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesan terhadap percambahan, transpirasi, kualiti hasil tumbuhan dan fizikal tumbuhan
• Menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai
• Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap
percambahan, transpirasi, kualiti hasil tumbuhan dan fizikal tumbuhan
• Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapat suhu yang sesuai
Tanaman – iklim – hujan
• Menjelaskan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel
• Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum
• Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel
• Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum
Tanaman – iklim – angin
• Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap transpirasi, pendebungaan, penyebaran penyakit dan perosak serta fizikal tumbuhan
• Menyenaraikan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut
• Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut
Tanaman – tanah – kepentingan dan komponen tanah
• Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah lazim
• Menyatakan kepentingan tanah
• Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim
• Membincangkan kepentingan tanah
• Menyatakan peratus komponen tanah
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
• Membincangkan komponen tanah dan kepentingannya
Tanaman –tanah – sifat fizikal tanah
• Menyatakan kepentingan warna tanah
• Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
• Menerangkan kepentingan tekstur tanah
• Menerangkan kepentingan struktur tanah
• Menentukan kelas tekstur tanah dengan kaedah medan dan kaedah mendapan
Tanaman – tanah – sifat kimia tanah
• Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap ketersediaan nutrien, aktiviti mikrob dan penyakit tumbuhan
• Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
• Menjalankan eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
• Menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah
• Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Tanaman –tanah – unsur perlu
• Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan
• Menyatakan peranan unsur makro nitrogen, fosforus dan kalium
• Menyatakan gejala kekurangan unsur makro nitrogen, fosforus dan kalium
• Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro
Tanaman – tanah – amalan membaiki keadaan tanah
• Menyatakan cara membaiki keadaan tanah
• Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja
• Menyatakan cara membaja
• Menyatakan tujuan pengapuran
• Menamakan bahan kapur
• Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran
• Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya
• Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder
• Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen air
• Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan hanah
• Menyatakan keadah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air
• Mentafsir gred baja sebatian
• Menghuraikan kaedah-kaedah membaja
• Menghuraikan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran
• Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan sekunder
• Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air
• Menerangkan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air
Tanaman – biosis
• Memerihalkan jenis-jenis organisma
• Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma
• Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak
• Menerangkan jenis hubungan hidup: hubungan mikoriza dan simbiosis
• Menjelaskan kaedah pengawalan organisma: kaedah fizikal, kaedah kultur, kaedah biologi, kaedah kimia, kaedah undang-undang dan pengurusan perosak bersepadu
• Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia
• Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia
• Menerangkan cara tindakan racun kimia
• Membandingbezakan pengawalan organisma kaedah kimia dengan kaedah
• Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu
• Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu
Tanaman – genetik
• Menyatakan ciri tumbuhan yang dikehendaki
• Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki
• Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru
• Menerangkan mangikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru
• Menghuraikan kaedah membiak varieti baru
• Melakukan tut dan cantuman tunas
• Membandingbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks
• Membandingbeza tut dengan cantuman
Tanaman – pengawalatur pertumbuhan
• Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum
• Menjelaskan kesan pengawalatur pertumbuhan
• Eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
• Menerangkan kesan-kesan pengawalatur pertumbuhan
• Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan
Ternakan – iklim
• Memerihalkan faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan
• Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi tumbesaran ternakan
• Menyatakan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan
• Menyatakan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan
• Menyatakan cara mengurangkan kesan himpitan iklim
• Menerangkan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan
• Menerangkan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan
• Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim.
Ternakan – pemakanan
• Menyatakan kepentingan pemakanan.
• Menyenaraikan jenis dan fungsi nutrien
• Menerangkan kepentingan pemakanan.
• Menerangkan fungsi nutrien
• Mengenalpasti struktur sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminan
• Menerangkan fungsi organ pencernaan ruminan dan bukan ruminan
• Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan sistem pencernaan
• Membandingbeza sistem pencernaan lembu/ kambing dengan sistem pencernaan ayam/ puyuh
• Mengenalpasti jenis bahan makanan ternakan
• Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dengan konsenstrat
• Menerangkan ciri rumput baik pilih
• Menerangkan konsep nisbah penukaran makanan
Ternakan – kesihatan
• Menyatakan kepentingan kesihatan ternakan
• Mengenalpasti simptom ternakan yang sakit
• Menerangkan kepentingan kesihatan ternakan
• Menyatakan punca penyakit ternakan
• Menerangkan punca-punca penyakit ternakan
• Menyatakan cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menamakan bahan untuk merawat penyakit
• Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menerangkan cara-cara merawat penyakit
Ternakan – genetik
• Menyatakan ciri ternakan yang dikehendaki
• Menerangkan ciri-ciri ternakan yang dikehendaki
• Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada
melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan
• Mengenalpasti organ-organ sistem pembiakan ruminan.
• Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan
• Menyatakan tanda galak
• Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan
permanian beradas
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas.
• Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas.
Perladangan – perancangan untuk memulakan ladang
• Menyenaraikan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang.
• Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang.
• Menyatakan maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan ladang.
• Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha
• Menerangkan rancangan operasi ladang.
• Merangka rancangan operasi ladang
Perladangan – pelaksanaan operasi ladang
• Menyatakan sumber pengeluaran yang diperlukan
• Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperolehi
• Menerangkan langkah operasi permulaan
• Mengenalpasti rekod fizikal dan rekod kewangan
• Menerangkan aspek pengurusan pekerja, jentera, tanaman dan ternakan
• Menerangkan jenis rekod pengurusan: Rekod Fizikal dan Rekod Kewangan
• Menyenaraikan mengikut urutan aktiviti pemasaran hasil
• Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil

Perladangan – analisis dan penilaian ladang
• Menganalisis rekod fizikal
• Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan
• Menilai prestasi bidang usaha
• Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha
Teknologi pertanian – mekanisasi
• Menyatakan faedah mekanisasi
• Menerangkan faedah-faedah mekanisasi ladang
• Menghuraikan faktor perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang
• Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman dan ternakan
• Mengenal pasti jenis sistem pengairan
• Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan.
• Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan.
Teknologi pertanian – komputer
• Menghuraikan faedah penggunaan komputer
• Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian
• Menyenaraikan peranan teknologi maklumat dan perhubungan
• Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan
• Menyediakan satu laporan projek menggunakan perisian komputer
Teknologi pertanian – bioteknologi
• Menerangkan kepentingan bioteknologi dalam pertanian
• Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian
• Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan baja organik dan makanan melalui proses penapaian
Teknologi pertanian – pertanian persekitaran terkawal
• Menerangkan kepentingan pertanian persekitaran terkawal
• Menerangkan contoh struktur binaan pertanian persekitaran terkawal
• Menerangkan contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal dalam
sistem pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan
• Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam
menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hidroponik

P03 Pengetahuan tentang konvensyen/kelaziman

• Mentafsir gred baja sebatian
• Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia
P04 Pengetahuan tentang urutan

• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
• Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
• Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia
• Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru
• Menerangkan mangikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru
• Menerangkan mangikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru
• Eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
• Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan sistem pencernaan
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas.
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas.
• Menyenaraikan mengikut urutan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang
• Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang
• Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha
P05 Pengetahuan tentang pengkelasan

• Menentukan Kelas Tekstur Tanah dengan Kaedah Medan dan Kaedah
Mendapan
• Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikro untuk pertumbuhan tumbuhan.
• Menyatakan jenis baja dan menamakan contoh baja
• Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder
• Mengenalpasti jenis bahan makanan ternakan
• Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha
• Mengenalpasti rekod fizikal dan rekod kewangan
• Menerangkan jenis rekod pengurusan: Rekod Fizikal dan Rekod Kewangan
P06 Pengetahuan tentang kriteria

• Menentukan kelas tekstur tanah dengan kaedah medan dan kaedah mendapan
• Menyatakan gejala kekurangan unsur makro nitrogen, fosforus dan kalium.
• Menyatakan ciri tumbuhan yang dikehendaki.
• Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki
• Mengenalpasti jenis bahan makanan ternakan
• Menerangkan ciri rumput baik pilih
• Mengenalpasti simptom ternakan yang sakit
• Menyatakan ciri ternakan yang dikehendaki
• Menerangkan ciri-ciri ternakan yang dikehendaki
• Menyatakan tanda galak
• Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan
• Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet
• Menerangkan contoh struktur binaan pertanian persekitaran terkawal.
• Menerangkan contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal dalam
sistem pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan

P07 Pengetahuan tentang metodologi/ kaedah

• Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan
• Menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai
• Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapat suhu yang sesuai
• Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum
• Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum
• Menyenaraikan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut
• Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
• Menentukan Kelas Tekstur Tanah dengan Kaedah Medan dan Kaedah Mendapan
• Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
• Menyatakan cara membaiki keadaan tanah
• Menyatakan cara membaja
• Menyatakan keadah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air
• Menghuraikan kaedah-kaedah membaja
• Menerangkan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air
• Menjelaskan kaedah pengawalan organisma: kaedah fizikal, kaedah kultur, kaedah biologi, kaedah kimia, kaedah undang-undang dan pengurusan perosak bersepadu
• Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia
• Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu
• Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru
• Menerangkan mangikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru
• Menghuraikan kaedah membiak varieti baru
• Melakukan tut dan cantuman tunas
• Eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
• Menyatakan cara mengurangkan kesan himpitan iklim
• Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim
• Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan sistem pencernaan
• Menyatakan cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menerangkan cara-cara merawat penyakit
• Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui
pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas
• Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas
• Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperolehi
• Menerangkan langkah operasi permulaan
• Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil
• Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan.
• Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan Perhubungan
• Memilih maklumat yang sesuai dan berkaitan dari internet
• Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan baja organik dan makanan melalui proses penapaian
• Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hidroponik

P08 Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi

• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan
• Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesan terhadap percambahan, transpirasi, kualiti hasil tumbuhan dan fizikal tumbuhan
• Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap percambahan, transpirasi, kualiti hasil tumbuhan dan fizikal tumbuhan
• Menjelaskan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel
• Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap fotosintesis, penyerapan dan translokasi nutrien, transpirasi dan kesegahan sel
• Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap transpirasi, pendebungaan, penyebaran penyakit dan perosak, fizikal tumbuhan
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
• Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap ketersediaan nutrien, aktiviti mikrob dan penyakit tumbuhan
• Menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap ketersediaan nutrien, aktiviti mikrob dan penyakit tumbuhan
• Menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah
• Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman
• Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro
• Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan hanah
• Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan sekunder
• Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia.
• Menerangkan cara tindakan racun kimia
• Menerangkan kaedah pengurusan Perosak bersepadu
• Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu
• Melakukan tut dan cantuman tunas
• Eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
• Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan sistem pencernaan
• Menerangkan konsep nisbah penukaran makanan
• Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menerangkan cara-cara merawat penyakit
• Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas
• Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas
• Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang
• Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha
• Melakar pelan susun atur ladang
• Menyediakan jadual kerja
• Menyediakan format rekod yang berkaitan
• Merangka rancangan operasi ladang
• Menerangkan langkah operasi permulaan
• Menerangkan langkah operasi permulaan
• Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil
• Menghuraikan faktor dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang
• Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan.
• Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan
• Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan baja organik dan makanan melalui proses penapaian
• Menerangkan contoh struktur binaan pertanian persekitaran terkawal
• Menerangkan contoh penggunaan pertanian persekitaran terkawal dalam sistem pertanian tanpa tanah dan perumahan ternakan
• Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hidroponik.

P09 Pengetahuan tentang teori dan struktur

• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis
• Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan
• Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
• Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
• Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
• Menerangkan cara tindakan racun kimia
• Melakukan tut dan cantuman tunas
• Eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
• Melakukan bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan Sistem pencernaan
• Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit
• Menerangkan cara-cara merawat penyakit
• Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan
• Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas
• Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas
• Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas
• Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan.
• Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan dan percikan.
• Mengaplikasikan prinsip pertanian persekitaran terkawal dalam menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hidroponik

KERTAS 2 SPM

BAHAGIAN A

Soalan no.1
A01: APLIKASI

Pertanian Di Malaysia

Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia.

Tanaman – Iklim

Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum.

Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapat suhu yang sesuai.

Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum.

Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut

Tanaman – Tanah

Menghuraikan kaedah-kaedah membaja

Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air

Tanaman – Biosis

Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak

Menjelaskan kaedah pengawalan organisma:
– kaedah fizikal
– kaedah kultur
– kaedah biologi
– kaedah kimia
– kaedah undang-undang
– pengurusan perosak bersepadu

Menerangkan kaedah pengurusan Perosak bersepadu

Tanaman – Genetik

Menerangkan mangikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru

Tanaman – Pengawalatur Pertumbuhan

Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan

Ternakan – Iklim

Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim.
Ternakan – Kesihatan

Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit

Menerangkan cara-cara merawat penyakit

Ternakan – Genetik

Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan

Menerangkan langkah penyediaan semen untuk permanian beradas.

Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas.

Perladangan

Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha

Mentafsir nilai pulangan setiap ringgit dilabur

Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur.

Melakar pelan susun atur ladang.

Menyediakan jadual kerja.

Menyediakan format rekod yang berkaitan.

Menerangkan rancangan operasi ladang.

Merangka rancangan operasi ladang.

Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperolehi

Menerangkan langkah operasi permulaan

Menerangkan aspek pengurusan pekerja, jentera, tanaman dan ternakan.

Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil

Menganalisis rekod fizikal

Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan

Menilai prestasi bidang usaha.

Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha.

Teknologi Dalam Pertanian

Menghuraikan penggunaan mekanisasi ladang dalam aktiviti tanaman dan ternakan

Menghuraikan secara ringkas penggunaan komputer dalam pertanian

Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian

Soalan no.2
VO1: PENILAIAN

Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma

Membandingbezakan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia dengan kaedah biologi

Membandingbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks

Membandingbeza tut dengan cantuman.

Membandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dengan Konsenstrat

Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dgn permanian beradas.

Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur.

Menganalisis rekod fizikal

Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan.

Menilai prestasi bidang usaha.

Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha.

Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan

BAHAGIAN B
Soalan no 3 dan no.4
QO1: MENGOLAH ASPEK KUANTITATIF

Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus

Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian

Menghitung kuantiti baja untuk membekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan.

Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan

Menghitung nisbah penukaran makanan

Menghitung anggaran pendapatan

Menghitung anggaran perbelanjaan.

Menghitung keuntungan.

Menghitung kos luar jangka.

Menghitung pulangan setiap ringgit dilabur.

Menyediakan belanjawan beberapa bidang usaha

BAHAGIAN C
CO2: KEMAHIRAN AMALI

Fotosintesis – ujian kanji
Untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
Menentukan kelas tekstur tanah dengan kaedah medan

Menentukan kelas tekstur tanah dengan kaedah mendapan (Kaedah Kuhn)

Menguji pH tanah menggunakan meter pHMenguji pH tanah menggunakan larutan penunjuk
Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia
Melakukan tut
Melakukan cantuman tunas
Kesan kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah
Bedah siasat ke atas ayam / puyuh dan melakarkan sistem pencernaan
Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisan
Memasang dan menyelenggara sistem pengairan percikan.
Mengakses internet
Tapai pulut
Tapai ubi
Membuat kompos
Hidroponik

bahan ini diedit dari koleksi En Zailani (SMKBL, Selangor)TK

Pelajar SPM 2009


Advertisements
%d bloggers like this: